Σύρτες
Υψηλής Ασφαλείας
 
Κατηγορία:Σύρτες

Διατίθεται σε τρεις μορφές :
    - Μπροστινό σημείο κλειδώματος, με deadbolt 5 ακίδων, Ref: 35456..
    -
Μπροστινό σημείο κλειδώματος, με το σύρτη και deadbolt 4 ακίδων, Ref: 35456-P..
    -
Μπροστινό σημείο κλειδώματος, με το σύρτη και deadbolt 4 ακίδων και δύο πρόσθετες κατακόρυφες deadbolts, Ref: 35456-2V..

· Δύο ευρωπαϊκού τύπου μορφές κυλίνδρου:
    - Με παραδοσιακό ευρωπαϊκό κύλινδρο , Refs: 35156, 35156, 35156 και Ρ-2V.. Και οι δύο παρέχονται με πλάκα κάλυψης.
    - Με multipoint ευρωπαϊκού τύπου κύλινδρο (υψηλής ασφάλειας),
Refs: 35456, 35456, 35456 και Ρ-2V.. Και οι δύο παρέχονται με πλάκα ασφαλείας Ref:. 8100-N

· Τόσο τα παραδοσιακά και αυτά με πολλαπλά σημεία (υψηλής ασφάλειας)  είναι 40 mm. και μπορούν να προσαρμοστούν αε πόρτες πάχους έως 80 mm.

Lince Copyright © 2019. All Rights Reserved.